Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze konané 13.1.2008

10. 2. 2008

 

Z Á P I S

z výroční členské schůze Klubu chovatelů vodní drůbeže, krůt a perliček
 
Výroční členská schůze Klubu chovatelů vodní drůbeže, krůt a perliček se konala dne 13. 1. 2008 na výstavišti v Lysé nad Labem při příležitosti konání středočeské výstavy Náš chovatel, součástí které byla i speciální výstava Klubu, a protože v letošním roce probíhají volby do svazových funkcí, byla i schůzí volební.
 
ÚČAST
Výroční členské schůze se zúčastnilo pouhých 14 členů klubu z 27, čímž se stala usnášeníschopnou a mohly proběhnout i volby do výboru klubu.
 
Z JEDNÁNÍ
Na výroční členské schůzi byla zhodnocena práce klubu za uplynulý rok. K té byla přednesena zpráva předsedy, jednatele a pokladníka klubu.
Zhodnocení speciální výstavy klubu při příležitosti konání výstavy Náš chovatel v Lysé nad Labem ve dnech 11. - 13. ledna 2008 provedl také předseda klubu. Na té bylo vystaveno 141 zvířat pouhých šesti členů klubu, nad čímž by se měli ostatní členové zamyslet. Většina členů se shodla na tom, že lednový termín není vhodný pro konání speciální klubové výstavy.
Dále byl projednán plán práce klubu na rok 2008. Jako již tradičně se náš klub bude prezentovat na výstavě v Žirči dne 23. 8. 2008. Protože jde o termín krajně nevhodný pro konání speciální výstavy, půjde pouze o expozici a speciální výstava se bude konat v jiném, vhodnějším termínu. Bylo dohodnuto, že speciální výstava klubu se bude konat v měsíci říjnu nebo listopadu, nejpozději začátkem prosince na některé větší výstavě situované do středu České republiky, aby tato byla přístupnější i členům z Moravy. Za zajištění uspořádání výstavy odpovídá př. Škoda a př. Procházka. Termín a místo konání speciální výstavy bude všem členům klubu včas sděleno.
 
VOLBY
V rámci letošní výroční členské schůze proběhly i volby do výboru klubu, byl zvolen delegát za klub na konferenci odbornosti drůbeže ÚOK a navržen kandidát do vyšších orgánů Českého svazu chovatelů - ÚOK. Volby proběhly veřejným hlasováním a z navržených kandidátů byli zvoleni do těchto klubových funkcí:
Škoda Josef - předseda klubu
Malák Jiří - místopředseda klubu
Procházka Miloslav - jednatel a pokladník klubu
Brdička Václav - předseda revizní komise klubu
Jako delegát na konferenci odbornosti drůbeže byl zvolen Brdička Václav.
Jako kandidát do vyšších orgánů svazu, konkrétně ÚOK chovatelů drůbeže, byl navržen Josef Škoda.
 
DISKUSE
V rámci diskuse byli přijati tři noví členové klubu - př. Buršík Josef, př. Peterka Tomáš a př. Škoda Miroslav.
Bylo rozhodnuto o obeslání členů, kteří nemají zaplacené klubové příspěvky z minulých let a neúčastní se schůzí, výzvou, aby pohledávky uhradili do konce měsíce února, s tím, že pokud tak neučiní, budou z klubu vyloučeni pro neplnění povinností. Obesláním pověřen jednatel klubu př. Procházka.
Př. Procházka byl dále pověřen opatřením nového samonamáčecího klubového razítka s IČ, dle platných směrnic ČSCH, jehož výroba bude hrazena z pokladny klubu.
Př. Procházka se dále nabídl, že bezúplatně vytvoří klubové internetové stránky, které by měli přispět k větší informovanosti nejen členů klubu, ale i široké veřejnosti, zvýší prestiž klubu a budou i jeho reklamou.
 
USNESENÍ
Výroční členská schůze schvaluje:
Zprávu předsedy, jednatele a pokladníka
Plán práce na rok 2008
Volbu výboru klubu a revizní komise
Volbu delegáta na konferenci ÚOK chovatelů drůbeže
Návrh kandidáta do vyšších složek svazu
 
 
                                  Miloslav Procházka - jednatel klubu